Dmitri Hazdrova

Eternally faithful ghoul of Sergei.

NPC